IJzeren Rijn Actueel Juni 2006

 

Publicaties in Dagblad de Limburger:

7 juni: Weert wil onderzoek illegaal opknappen IJzeren Rijn

 

7 juni: ProRail heeft al contract voor treinenritten

 

10 juni: ProRail wil spoorlijn opknappen

 

15 juni: Weert vraagt actie minister

 

16 juni: ProRail eist excuses van gemeente Weert

 

16 juni: ProRail: bielzen in 2003 en 2004 vervangen

 

21 juni: Albert bepleit heropening van IJzeren Rijn

 

 

 

Weert wil onderzoek illegaal opknappen IJzeren Rijn

DOOR BERT HAMMES

 

WEERT

Delen van de spoorlijn IJzeren Rijn tussen Weert en Budel zijn in de voorbije maanden opgeknapt zonder vergunning. De gemeenten Weert en Cranendonck willen dat de Algemene Inspectiedienst (AID) een onderzoek gaat instellen naar die illegale werkzaamheden.

Dat is gisteren bevestigd door een woordvoerder van de gemeente Weert. Medewerkers van die gemeente hebben vorige week ontdekt dat in delen van het tracé bij vakantiepark de Weerterbergen nieuwe spoorbielzen zijn aangebracht en het grind is vernieuwd. Dat is ook gebeurd bij de zinkfabriek Budelco.

Weert en Cranendonck willen een onderzoek door de AID omdat de werkzaamheden aan de spoorlijn zijn uitgevoerd zonder dat de gemeenten daarvoor een vergunning hebben verleend. Die vergunning zou door spoorwegbeheerder ProRail moeten zijn aangevraagd, maar dat is volgens de woordvoerder van de gemeente Weert in beide gemeenten niet gebeurd.

Ter hoogte van het vakantiepark Weerterbergen zijn over een lengte van tweehonderd meter 53 nieuwe bielzen aangebracht, verdeeld over zeven aaneengesloten stukken rails. De  werkzaamheden moeten volgens getuigen in de loop van april zijn begonnen. Omwonenden van de spoorlijn in Budel ontdekten toen voor het eerst dat op diverse plekken in de spoorlijn nieuwe bielzen en grind waren aangebracht.

Spoorwegbeheerder ProRail ontkent met klem dat in opdracht van het bedrijf werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de spoorlijn tussen Budel en Weert. “Er zijn nergens in dat stuk spoor dwarsliggers vervangen of ballast vernieuwd. Dan was dat wel zichtbaar en hoorbaar geweest”, zo laat een woordvoerster weten.

Volgens haar zijn er wel werkzaamheden uitgevoerd aan de spoorlijn in de buurt van de zinkfabriek in Budel. Maar dat is gebeurd in opdracht van NS. Hoe het dan mogelijk is dat onderdelen van het tracé van de IJzeren Rijn tussen Weert en Budel zijn vernieuwd, kan zij niet verklaren. “Er zijn absoluut geen werkzaamheden verricht in opdracht van ProRail.”

Het spoorbedrijf heeft inmiddels twee keer zonder succes bij Weert en Cranendonck aangeklopt voor een vergunning om onderhoud te plegen aan de spoorlijn.

 

LEES VERDER ProRail heeft al contract voor treinenritten

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 7 juni 2006

Top

 

ProRail heeft al contract voor treinenritten

VERVOLG VAN Weert wil onderzoek illegaal opknappen IJzeren Rijn

 

WEERT

ProRail wil de lijn geschikt maken voor goederenvervoer tussen de haven van Antwerpen en het bedrijventerrein in Born. Het spoorbedrijf heeft daarover al een contract ondertekend met de Belgische vervoerder Dillen & en Le Jeune Cargo (DLC).

Die vervoerder wil tien treinen per week heen en weer laten rijden tussen Antwerpen en Born. De eerste poging om in het bezit te komen van een vergunning, strandde vorig jaar op een uitspraak van de rechter in Don Bosch. Die stelde vast dat onvoldoende was gekeken naar de gevolgen van de onderhoudswerkzaamheden voor de flora en fauna in de directe omgeving van de spoorlijn.

Begin van dit jaar heeft ProRail een tweede poging ondernomen. Maar ook die poging is gestrand. Weert en Cranendonck hebben in april besloten de aanvraag niet meer in behandeling te nemen omdat ze van ProRail geen aanvullende informatie over het ecologisch rapport hadden gekregen.

Woordvoerder A. Wuts van de Milieufederatio Limburg zet grote vraagtekens bij de werkzaamheden. “Het lijkt erop dat ProRail op deze manier de wetgeving wil omzeilen.

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 7 juni 2006

Top

 

ProRail wil spoorlijn opknappen

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - Spoorwegbeheerder ProRail heeft bij de gemeenten Weert en Cranendonck een nieuwe aanvraag ingediend voor het opknappen van het stukje IJzeren Rijn tussen Weert en Budel.

Bij de aanvraag gaat het om een ontheffing van de APV, die nodig is vanwege de geluidsoverlast die is gemoeid met de onderhoudswerkzaamheden aan de spoorlijn. De nieuwe aanvraag is eind vorige week bij de twee gemeenten ingediend.

Om te kunnen beginnen met de onderhoudswerkzaamheden aan het stukje spoorlijn van zeven kilometer moet ProRail ook vergunningen aanvragen bij de provincies Limburg en Noord-Brabant en bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV).

Bij de provincies moet het bedrijf terecht voor een ontheffing van de natuurbeschermingswet, waarin zaken worden geregeld die te maken hebben met de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het ministerie van LNV beoordeelt of het bedrijf een ontheffing van de Flora- en Faunawet krijgt.

De provincie Limburg heeft nog geen verzoek van ProRail ontvangen, zo laat een woordvoerder weten. Een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant kon gisteren niet zeggen of er een verzoek van het spoorwegbedrijf is binnengekomen.

ProRail is wel bezig met het formuleren van een verzoek om ontheffing van de Flora- en Faunawet. Volgens een woordvoerster van het ministerie LNV heeft het bedrijf daarover al voorbereidende gesprekken gevoerd.

De derde poging van ProRail om het stuk spoor tussen Weert en Budel op te knappen, komt op een moment dat de gemeenten Weert en Cranendonck een onderzoek laten instellen naar illegale werkzaamheden aan datzelfde spoor.

Medewerkers van de gemeente Weert ontdekten namelijk vorige week dat in de directe nabijheid van het bungalowpark Weerterbergen spoorbielzen en grind zijn vernieuwd. Daarvoor heeft de gemeente geen toestemming verleend.

Een woordvoerder van ProRail ontkende deze week elke betrokkenheid bij die werkzaamheden.

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger zaterdag 10 juni 2006

Top

Weert vraagt actie minister

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - Minister C. Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet optreden tegen spoorbeheerder ProRail vanwege illegale werkzaamheden aan het spoor tussen Weert en Budel. Dit stuk rails is onderdeel van goederenspoorlijn IJzeren Rijn.

Gisteren is een brief van het Weerter cellege de deur uitgegaan waarin wordt gevraagd om handhavend op te treden. Ook moet het ministerie de werkzaamheden onderzoeken, vinden Burgemeester en Wethouders. Eerder pleitte het college al voor een studie door de Algemene Inspectiedienst (AID).

Het spoorvak is eind mei op zes plaatsen flink opgeknapt, ontdekten ambtenaren van de gemeente Weert. Dat terwijl er voor die werkzaamheden nooit een vergunning bij de gemeenten Weert en Cranendonck was aangevraagd. Volgens Weert moeten de ingrepen vooral ecologisch getoetst worden omdat het spoor dwars door natuurgebied Weerter- en Budelerbergen loopt.

Pas nadat de ingrepen waren ontdekt, kwam ProRail alsnog met vergunningaanvragen. Overigens moeten die aanvragen ook nog bij de provincies Limburg en Brabant, en bij het ministerie ingediend werden. De provincies hadden eind vorige week die aanvragen nog niet binnen. Met het ministerie wordt nog overlegd over de invulling van het toestemmingsverzoek.

Welke maatregelen Veerman tegen het illegale werk van ProRail zou moeten nemen, kan de gemeente niet aangeven. Het werk ligt stil sinds de gemeentelijke ambtenaren er over aan de bel hingen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het aan de minister om te beslissen over de maatregelen . “Mogelijk kan hij een berisping geven”, voegt de zegsman daar aan toe.

ProRail heeft steeds ten stelligste ontkend dat het werk op verzoek van de spoorbeheerder is uitgevoerd.

Bij het ministerie kon gisteren niemand inhoudelijk op de brief van de gemeente reageren, omdat hot schrijven nog niet binnen was. Een woordvoerder laat weten dat handhaving ondermeer afhangt van de vraag of het werk aan het spoor noodzakelijk was.

ProRail wil al langer het stuk spoor oplappen om zo een verbinding mogelijk te maken tussen de Antwerpse haven en het bedrijventerrein in Born. Midden - Limburg vreest dat daarmee een eerste aanzet voor heropening van de IJzeren Rijn wordt gegeven.

Eerdere pogingen van ProRail om aan een vergunning te komen, leidden tot een rechtszaak waarbij het bedrijf op de vingers werd getikt omdat er onvoldoende was gekeken naar de gevolgen voor de flora en fauna in het gebied.

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger donderdag 15 juni 2006

Top

ProRail eist excuses van gemeente Weert

DOOR EERT HAMMES

 

WEERT - Spoorwegbeheerder ProRail vindt dat de gemeente Weert haar excuses moet aanbieden omdat zij het bedrijf er ten onrechte van heeft beschuldigd dat het recent illegale werkzaamheden heeft laten uitvoeren aan het stukje IJzeren Rijn tussen Weert en Budel.

Woordvoerders van het bedrijf hebben medewerkers van de gemeente er gisteren van kunnen overtuigen dat de “recente” werkzaamhrdrn al in de loop van 2003 en 2004 zijn uitgevoerd. ProRail zegt dat het die bewering kan staven met uitvoerige verslagen van de herstelwerkzaamheden aan het baanvak. Een woordvoerder van de gemeente liet weten de uitleg van ProRail aannemelijk te vinden. Maar hij wees er tegelijkertijd op dat de gemeente de verslagen van de uitgevoerde werkzaamheden eerst nog eens gedetailleerd wil bestuderen.

Weert wil verder onderzoeken of voor die werkzaamheden in 2003 en 2004 vergunningen nodig waren geweest. De gemeente heeft ook toegezegd dat ze minister Veerman (LNV) zak informeren of de nieuwste ontwikkelingen.

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 16 juni 2006

Top

Liggen de nieuwe bielzen er pas vanaf dit voorjaar? Of liggen ze er al veel langer?

Om dat laatste aan te tonen, nodigde ProRail gisteren de gemeente Weert en de pers uit om een  kijkje te nemen bij een stukje van de IJzeren Rijn bij de Weerterbergen.

 

ProRail: bielzen in 2003 en 2004 vervangen

DOOR EERT HAMMES

 

Medewerkers van ProRail leggen bij de spoorwegovergang aan de Trancheeweg uit dat de stukjes spoor van het IJzeren Rijntracé  al in 2003 en in 2004 zijn opgeknapt.

Foto Franco Gori

WEERT - “Voor mij is dit is heel duidelijk”, zegt Rob van Zelm, manager planvorming Regio Zuid van ProRail. “Deze bielzen liggen hier al een paar jaren. Dat kun je zien aan de verkleuring. Als ze hier in het voorjaar waren neergelegd, dan waren ze helemaal nog helemaal zwart gekleurd van de olie waarmee zo worden geďmpregneerd.

De bielzen of dwarsliggors waarover van Zelm het heeft, liggen vlakbij de spoorwegovergang in de Trancheeweg in de buurt van het vakantiepark Weerterbergen. Op de bielzen zit hier en daar nog een zwart vlekje van de creosootolie. Maar de meeste nieuwe bielzen zijn inmiddels lichtbruin gekleurd. Van Zelm legt uit dat houten geďmpregneerde bielzen om milieuredenen niet meer worden gebruikt door ProRail. Bij het opknappen van spoorlijnen worden de houten bielzen overal in het land vervangen door betonnen dwarsliggers.

Aan weerskanten van de spoorwegovergang liggen een aantal van die betonnen dwarsliggers. Van Zelm wijst naar twee cijfers die in de dwarsliggers zijn gegraveerd. “Kijk”, zegt hij, “hier staat 04. Dat betekent dat deze bielzen hier in 2004 zijn neergelegd.”

De manager legt uit dat in de loop van 2003 en 2004 onderhoudswerkzaamheden zijn

uitgevoerd aan de spoorlijn tussen Weert en Budel. Bij die werkzaamheden zijn verrotte bielzen en grind over een totale lengte van 650 meter vervangen door nieuwe bielzen en door granieten steenslag. ‘Dat werk is toon uitgevoerd omdat de spoorlijn toen nog in gebruik was. Juist omdat er toen nog treinen over dit baanvak reden moest dat werk worden gedaan omdat we ook de veiligheid moeten waarborgen”, legt van Zelm uit.

Het verhaal van de gemeente Weert dat er dit voorjaar nog aan het spoor is gewerkt, klopt volgens hem van geen kanten. Van Zelm krijgt bijval van de woordvoerders André de Waard en Erik Drent, die net als de manager in gele veiligheidshesjes zijn gehuld. “Alle gegevens over de werkzaamheden die hier zijn uitgevoerd, zijn vastgelegd. We kunnen precies aangegeven wanneer en op welke plek hoeveel bielzen zijn vervangen. Volgens onze gegevens is dat in 2003 en in 2004 gebeurd”, zeggen zij.

De Waard en Drent vinden het dan ook onbegrijpelijk dat de gemeente Weert zonder eerst contact te zoeken met ProRail meteen bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de bel heeft getrokken. Om te onderzoeken of het bedrijf zich wel aan de regels heeft  gehouden. “Zo gaat een overheid toch niet met een semi-overheidsbedrijf om. Bij de gemeente heeft de emotie kennelijk de overhand

gekregen boven de ratio. Nu is een sfeer gecreëerd dat wij hier schimmig bezig zijn. Maar dat is absoluut niet aan de orde! Dat kunnen we met feiten onderbouwen.

IJzeren Rijndeskundige Huub Keijzers van de gemeente Weert erkent na de bezichtiging van het stukje spoor dat de gemeente te hard van stapel is gelopen. “Wij zijn afgegaan op signalen uit het Budelse. Vervolgens zijn we zelf hier gaan kijken. Maar, het lijkt nu aannemelijk dat die werkzaamheden niet van recente datum zijn”, zegt hij.

Keijzers kondigt aan dat Weert de details van de uitgevoerde werkzaamheden wil bestuderen. Daarbij zal vooral ook worden gekeken of het herstelwerk aan de spoorlijn toentertijd met de vereiste vergunningen is uitgevoerd.

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 16 juni 2006

Top

 

Albert bepleit heropening van IJzeren Rijn

GPD

 

BRUSSEL - De Belgische koning Albert heeft gisteravond in zijn toespraak bij het staatsbanket voor koningin Beatrix gevraagd om snelle heropening van de IJzeren Rijn.

Hij wenste op de eerste dag van het Nederlandse staatsbezoek aan zijn land “het belang te onderstrepen dat ons land hecht aan de feitelijke reactivering” van de spoorwegverbinding tussen Antwerpen en Duitsland door Nederlands Limburg. Hij prees daarnaast de ‘goede en intensieve samenwerking in de Euregio Maas­-Rijn, die voor beide provincies Limburg vruchten afwerpt.’

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 21 juni 2006

Top